[Jobs] Fwd: [ Monedas sociales ] SOS IntegralCES: looking for programmers

Hi,

Forwarding the request below, in case someone from CoopDevs is interested in collaborating on this “open source platform featuring social currencies management for communities”.
https://www.integralces.net/
https://www.drupal.org/project/issues/ices?status=All&categories=All

SOS: Busquem programadors

Fa uns mesos que el desenvolupament de l’IntegralCES està aturat i únicament es fan tasques mínimes de manteniment. És urgent realitzar algunes actualitzacions de seguretat a Drupal i formar un equip de programadores que pugui desenvolupar diverses funcionalitats noves a IntegralCES.

S’ofereix remuneració en euros, moneda social i/o faircoins, segons les tasques i la dedicació.

Fem una crida a les xarxes i usuàries participants per tal que feu arribar aquesta recerca allà on considereu que ens permetrà trobar a les persones més adients.

Podeu contactar amb info@integralces.net o per telegram amb @ecoactivo y @jessdim.

SOS: Buscamos programadores

Hace unos meses que el desarrollo de la IntegralCES está parado y únicamente se realizan tareas mínimas de mantenimiento. Es urgente hacer algunas actualizaciones de seguridad en Drupal y formar un equipo de programadores que pueda desarrollar diversas funcionalidades nuevas en IntegralCES.

Se ofrece remuneración en euros, moneda social y / o faircoins, según las tareas y la dedicación.

Llamamos a las redes y usuarias participantes para que hagáis llegar esta búsqueda allí donde consideréis que nos permitirá encontrar a las personas más adecuadas.

Podéis contactar con info@integralces.net o por telegram con @ecoactivo y @jessdim.

SOS: We are looking for programmers

A few months ago the development of the IntegralCES is stopped and only minimal maintenance tasks are carried out. It is urgent to make some security updates in Drupal and create a team of programmers who can develop new functionalities in IntegralCES.

Compensation is offered in euros, social currency and / or faircoins, depending on the tasks and dedication.

We call the participating networks and users to get this call where you think it will allow us to find the most suitable people.

You can contact info@integralces.net or by telegram with @ecoactivo and @jessdim.

2 Me gusta