Cerca d'ofertes per la Xarxa Global - Búsqueda de ofertas por la Red Global

Hi ha un problema per veure les ofertes a través de la Xarxa global, de qualsevol dels seus bancs del temps que utilitzi el TimeOverflow.
D’entrada apareixen només les ofertes del banc desitjat però, en el moment que es fa funcionar el botó “Cercar”, llavors surten totes les ofertes relacionades de tots els bancs del temps que fan servir el TimeOverflow. Centenars i centenars d’ofertes barrejades de tots els bancs.
Això fa que sigui pràcticament impossible trobar un servei específic d’un banc del temps diferent del propi.
Seria possible poder fer servir la cerca d’ofertes, però de només un banc del temps determinat?
Jordi Perera (Banc del Temps del Moianès)

Hay un problema para ver las ofertas a través de la Red global, de cualquiera de sus bancos del tiempo que utilizan TimeOverflow.
De entrada aparecen sólo las ofertas del banco deseado pero, en el momento en que se hace funcionar el botón “Buscar”, entonces salen todas las ofertas relacionadas de todos los bancos del tiempo que utilizan TimeOverflow. Cientos y cientos de ofertas mezcladas de todos los bancos.
Esto hace que sea prácticamente imposible encontrar un servicio específico de un banco del tiempo distinto del propio.
Sería posible utilizar la búsqueda de ofertas, pero de sólo un banco del tiempo determinado?
Jordi Perera (Banc del Temps del Moianès)